Wanprestatie

PROFIT Procesfinanciering zal met enige regelmaat een blog publiceren over een aansprekend of actueel thema.    

Wanprestatie
Deze keer besteden wij aandacht aan het onderwerp “wanprestatie”. Van wanprestatie is sprake op het moment dat iemand zijn verplichting uit een overeenkomst niet nakomt. Interessant is dan de vraag of je als benadeelde partij in dat geval recht hebt op vergoeding van je schade. Die vraag is niet altijd makkelijk te beantwoorden. 

Voorwaarden
De wet spreekt van de volgende voorwaarde “Iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.” Met de laatste toevoeging laat de wetgever ruimte voor overmachtssituatie. 

Recht op schadevergoeding
Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding moet de tekortkoming aan de schuldenaar kunnen worden toegerekend. Kort gezegd, is daarvan sprake als de schuldenaar in verzuim is. Belangrijk is om ingeval van twijfel een ingebrekestelling aan de schuldenaar te sturen met daarin opgenomen een redelijke termijn van nakoming. Dit wordt in de praktijk vaak over het hoofd gezien, terwijl het juridisch vergaande consequenties kent. 

Procedure 
Mogelijk loopt u zelf ook wel eens tegen het probleem aan dat u dacht alles goed geregeld te hebben; een waterdicht contract zoals dat zo mooi genoemd wordt. Maar de praktijk loopt net iets anders: uw contractspartij komt de gemaakte afspraken niet na en als u hem er op aanspreekt, volgt geen reactie. Misschien is de samenwerking reeds beëindigd, heeft u schade geleden en vraagt u zich af of u deze schade niet kunt verhalen op uw wederpartij. De hoge kosten weerhouden u er echter van om dit probleem echt op te pakken. Daarnaast heeft u weinig tijd om écht aandacht aan een procedure te besteden.

Procesfinanciering
Een mogelijkheid om de hoge kosten te voorkomen is gebruik te maken van procesfinanciering. Een derde partij financiert voor u in dat geval de procedure op basis van “no-cure, no pay”. Wanneer u de procedure verliest, betaalt de procesfinancier uw kosten van de procedure. 

Dien uw vordering in
PROFIT financiert uw procedure op basis van “no-cure-no-pay” voor vorderingen vanaf € 100.000,--. U komt voor financiering in aanmerking zowel als eisende partij als gedaagde partij. Bijkomend voordeel is dat de partners van PROFIT samen meer dan 20 jaar ervaring hebben en om die reden u op strategisch niveau kunnen begeleiden. Wilt u weten of uw vordering voor procesfinanciering in aanmerking komt? U kunt hier uw aanvraag indienen.