Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Profit Procesfinanciering B.V.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen PROFIT Procesfinanciering B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74017578 (hierna: “PROFIT”) enerzijds en de opdrachtgever anderzijds.
   
 2. Uitsluitend PROFIT geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
   
 3. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart PROFIT tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en / of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.
   
 4. Overeenkomsten met PROFIT leiden tot een inspanningsverplichting, behoudens een in een individuele overeenkomst schriftelijk overeengekomen concrete toezegging.
   
 5. Bij de uitvoering van een opdracht mag PROFIT mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan PROFIT zijn verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan PROFIT verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal PROFIT niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze persoon of personen. PROFIT sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of een andere derde partij.
   
 6. Declaraties van PROFIT dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De opdrachtgever zal op eerste verzoek ten genoegen van PROFIT zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever jegens PROFIT.
   
 7. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag daarvoor, beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door PROFIT afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat PROFIT in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover de bedrifjsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van PROFIT beperkt tot een bedrag van € 15.000. Deze bepaling geldt tevens ten behoeve van de voor PROFIT werkzame personen. Zij kunnen rechtsreeks rechten aan deze bepaling ontlenen jegens de opdrachtgever.
   
 8. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. PROFIT gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.
   
 9. Een aanspraak op schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de schade, die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor PROFIT aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
   
 10. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege PROFIT zijn betrokken.
   
 11.  Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten door de opdrachtgever.
   
 12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en PROFIT wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.


 

ZAAK VOORLEGGEN VORDERING VERKOPEN CONTACT OPNEMEN