Privacyverklaring

Versie d.d. 1 september 2019  

Inleiding
In dit Privacy Statement legt de besloten vennootschap PROFIT Procesfinanciering B.V. (hierna: PROFIT) uit hoe het omgaat met privacy en persoonsgegevens. PROFIT staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 74017578. Dit Privacy Statement is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website van PROFIT en/of betrokken raakt bij de uitvoering van de diensten van PROFIT. Heeft u vragen over het beleid, neem dan contact op met PROFIT: de heer Paul de Putter via deze link.  

Verwerken van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de website of de dienst van PROFIT, verstrekt u bepaalde (persoons)gegevens aan PROFIT. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen dan die gegevens. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
•    Voor- en achternaam
•    Adresgegevens
•    Betalingsgegevens
•    Factuuradres
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Gegevens ten behoeve van de uitvoering van de gevraagde dienst

Uw gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij ons achter. Wij verwerken alleen die gegevens die door uzelf aan ons bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het leveren van de diensten, dan wel zolang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Minderjarig
Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan PROFIT. Onder minderjarig wordt verstaan, jonger dan 16 jaar.

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie
Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt eventueel verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand weer intrekken. PROFIT draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Indien noodzakelijk, staat het PROFIT vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen. 

Klachten
PROFIT wijst u er op dat u als betrokkene een klacht kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel
PROFIT verzamelt gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven of als u het contactformulier invult op de website of wanneer u een bepaalde opdracht aan ons verstrekt, dan wel wij een overeenkomst van dienstverlening met elkaar aangaan. In die gevallen vraagt of verkrijgt PROFIT onder andere de volgende gegevens van u: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens, IP-adres.

De informatie die u bij PROFIT achterlaat, kan worden gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. En voorts om de gevraagde dienst te leveren. De gegevens die u bij PROFIT achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

PROFIT verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
•    Het verlenen van de gevraagde dienst.
•    U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
•    Het afhandelen van uw betaling.
•    U een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten.

Bescherming
Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft PROFIT verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG.

PROFIT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor u moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer – SSL). Hierdoor wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, veranderd PROFIT eveneens haar beveiligingsbeleid.
 
Cookies en IP-adres
PROFIT maakt zelf geen gebruik van cookies. De website provider van PROFIT wél. Ook wordt uw IP-adres geregistreerd door de website provider van PROFIT. Cookies is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van PROFIT in staat is om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan. PROFIT maakt gebruik van één soort cookies, dit is een functionele cookie.

Functionele cookies 
Deze cookies hebben een functionele rol binnen onze website, zonder deze cookies zou onze website niet goed functioneren. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat je als je eenmaal inlogt, dat je ingelogd blijft. 

Uw persoonsgegeven en derden
PROFIT verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar PROFIT een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of PROFIT daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven. De partijen dienen wel in te stemmen de verkregen informatie vertrouwelijk te houden. 

Daarnaast mag PROFIT ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat PROFIT vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclame doeleinden of andere vormen van gebruik. 

Diensten of producten van derden
PROFIT biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden worden ingeschakeld om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan postverzending, drukkerijen en hostingdiensten. 

PROFIT zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Doorlinken naar websites van derden
Verwijzingen naar websites die niet door PROFIT worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. PROFIT is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde. 

Actuele Privacyverklaring
PROFIT behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

­

ZAAK VOORLEGGEN VORDERING VERKOPEN CONTACT OPNEMEN